Beslutningsreferat fra Forældrerådsmøde mandag d. 12. august 2019

Indkaldte: Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Afbud: Hanne, Nataliia

Referent: Jane

 1.  Torvedag

Jeanette, Anne Mette, Martin og Kristian deltager.

Der skal være 2-3 aktiviteter. Følgende idéer arbejder deltagerne videre med inden lørdag.

 • Hamre majs
 • Glas til at finde et dyr og tegne
 • Film på Ipad/tv
 • Container med korn og karameller
 • Foldere fra børnehaven
 • Rundvisning i børnehaven

2. Forældrekaffe-/ lille arbejdsdag.

 • Plader skal hænges op på hegnet. Nogle skal være aktivitetsplader til børnene.
 • Der skal laves en låge ved brandtrappen ved den lille legeplads
 • Lægges kantsten ved legehuset
 • Skære lidt af træet forneden på skuret
 • Fjerne ukrudt
 • Feje
 • Insekthotel
 • Sætte fodboldmål op

    Jane skriver ovenstående ud på tabulex.

  Alle der har tid og lyst til at give en hånd med er velkommen fra kl. 12.00.

Fra forældrerådet deltager Martin, Anne Mette, Nataliia? og Kristian – Jane sender Mads af sted.

3. Sommerfest

Programmet ser således ud:

Velkomst.

Herunder inviteres til at melde sig ind i forældrerådet, ligesom årsberetning fra bestyrelsen deles ud. Det bliver for langt at læse op – lang tid for børnene (og nogle voksne J at vente på at komme i gang med sommerfesten.

 • Optræden ved børnene
 • Mad
 • Aktiviteter
 • Kaffe og Kage
 • Farvel og tak for i dag

     Herunder nævnes det hvem der har meldt sig ind i forældrerådet.

     Af aktiviteter skal der være følgende:

 • Kasse med ting, som man kan synge ud fra (Aftalt Jane, men pga. kursus tager Anne Mette tjansen).
 • Finde dyr og tegne dem. Hanne? Nu Anne Mette tager ”syngekassen
 • Papirsslange, der pustes med sugerør. Kristian.Hamre majs. Martin
 • Bowling. Jeanette
 • Ny dato for forældrerådsmøde: Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 18.30

Referat Forældrerådsmøde Regnbuen d. 23. oktober 2019

Referat af Forældrerådsmøde Onsdag d. 23. oktober 2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Tina (medarbejderrepræsentant), Anne Mette
(Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian
(Anna Bell og Antons far), Sara (Leonoras mor), Louise (Natalies mor), Hanne (Ella & Mies
mor) – bestyrelsesmedlem.
Afbud: Martin

Referent: Jane

1. Velkommen til Sara og Louise, præsentation af formål med forældrerådet ved Tove

2. Orientering fra Regnbuen ved Tove

Der var en god tilslutning til høstfesten, og det var en rigtig dejlig morgen, som ikke mindst børnene nød.  OBS til næste gang: Husk at skriv, at man kan komme i tidsrummet 7-9 som det passer ind i ens planer, men ikke behøver være der begge timer.

Temaet ”havet” er netop afsluttet, og der vil i grupperne blive arbejdet med temaet ”efterår” inden juleforberedelserne går i gang.

Det var en stor succes med bussen, der deles af alle børnehaver i Varde Kommune. Regnbuen vil have rådighed over den 1 uge 2 x årligt.

Økonomi: Pga børnetallet der opgøres i september er økonomien stram. Det betyder, at børnehaven pt. skal gå af med 11 timer ugtl. Janni har frivilligt meldt sig til at gå af med disse timer og har i stedet fået tilbudt 14 timer i SFO’en i Thorstrup.

Janni vil fremadrettet have 19 timer i Regnbuen og fortrinsvis om formiddagen.

Børnene kommer formentlig ikke til at mærke det så meget, da Janni og Pia fortsætter ved de helt små.

Varde kommune skal til at oprette en helt ny hjemmeside for Trane Skole- og børneby.

D. 2. november er der udviklingsdag for personalet i Trane Skole- og børneby, det glæder personalet sig meget til, da det forventes at blive en rigtig god dag.

Der er – formentlig nogle unge –  der bruger Regnbuens udearealer på meget uhensigtsmæssig vis udenfor åbningstiden. Tove kontakter SSP i håb om at de kan  hjælpe. Alternativt kan konsekvensen blive, at Regnbuens udearealer låses af i åbningstiden.

3. Lavt børnetal i Horne Børneby
    – Gode historier på Hjemmesiden/Facebook

Som annonceret i pressen er børnetallet i Horne lavt. Der er børn nok, men kun ca. 70 procent vælger at deres børn skal gå i dette distrikt. Der er mange individuelle grunde til det, og Horne er geografisk placeret centralt ift. mange mulige skolevalg.

Der er store årgange på vej.

Det vurderes at være af stor vigtighed, at de gode historier om vores børnehave og skole fortælles ud blandt befolkningen.

Forældrerådet mødes d. 7. november uden deltagelse af børnehaven for at arbejde videre med dette. Hanne inviterer repræsentanter fra skolen med.

4. Orientering fra Fælles bestyrelsen ved Hanne

Ikke så meget nyt. Der skal evt. laves en fælles arbejdsgruppe ift. at få delt de gode historier.

Cykelsti mellem Sig og Tistrup er drøftet og meddelt forvaltningen, at den er af 1. prioritet i Varde Kommune at få lavet, hvilket er anerkendt.

5. Frugtordning

Det går rigtig godt. Alle er med og der står pt. 10.000 kr. på kontoen.

Det fungerer rigtig fint med de forskellige ”menuer”, der nu er til børnene om eftermiddagen.

6. Evaluering af Mini arbejdsdag/forældrekaffe

Det viste sig ikke at være hensigtsmæssigt med kombineret arbejdsdag/forældrekaffe, så det droppes. Der kom stort set ingen og tilslutningen til forældrekaffe var mindre end den plejer at være.

OBS på at advisere både på Tabulex og med seddel under skærmen.

7. Nye datoer og aftaler for forældrekaffe

D. 7 november  kl. 14 kommer Martin og Jeanette kl. 14.00 og afløses af Anne Mette og Hanne. Slutter kl. 16.00.

Jeanette står for kage, som kan købes for penge fra frugtordningen.

D. 17. januar kommer Jane og Louise kl. 14.00 og afløses af Hanne og Sara. Slutter kl. 16.00.

Jane står for kage, som kan købes for penge fra frugtordningen.

8. Evaluering af sommerfest

Rigtig god dag! Gode aktiviteter og dejligt med ”frit valg”. De kan sagtens gentages næste år.

Børnene lavede en meget fin optræden og nød det!

9. Evaluering af Torvedag

Meget regnfuld dag, men blev alligevel en god dag. Copypaste til næste år. Børnene legede og tog vejret fint.

10. Kommende arrangementer

Pt. Ingen. Tove vil tage med tilbage til personalet om det var en ide at lave en mor/far eller ekstra bedsteforældredag.

11. Eventuelt

Der mangler plader på hegnet. Tove og Kristian kigger på det sammen.

Anne-Mette informerer om, at HUBI meget gerne tager imod ansøgninger fra børnehaven, da de har midler, der kan søges om.

Referater ligges fremadrettet både på Tabulex og hjemmesiden af Tove og Hanne

Jane opretter en lukket Facebookgruppe for forældrerådet til løbende kommunikation.

12. Ny dato for forældrerådsmøde: Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 18.30 – 20.00

Forældrerådsmøde d. 5. marts 2019

Kl. 17.00 – 18.30 i Trinbrættet

Medlemmer:
Charlotte (Lucas mor) Sarah (Jens Karls mor)
Nanna (Ankers mor) Majbritt (Mies mor)
Janne (Wilmas mors)
Simone (Milians mors)
Mia (Kaya og Le’s mor)
Maria (Oskars mor)

Årskalender – Arrangementer
A. Forældrekaffe – evaluering på de 2 gange der er afholdt.
B. Drøftet muligheden for en gang ugentligt maddag ved hjælp af frivillige hænder –
status?
C. Sommerfest/Arbejdsdag/ – fastsættelse af dato
i. Valg af ny forældreråd, skal den ligge den dag?

Læs mere

Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 8/11-2018

Medlemmer:

Anne Mette (Victorias mor)

Jane(Fie H.`s mor)

Jeannette (Mille`s mor)

Martin (Jes`s far)

Kristian (Anna Bell og Anton`s far)

Nataliia (leo`s mor)

Hanne (Ella & Mie`s mor) – bestyrelsesmedlem

  1. Hvad er et Forældreråd  og har vi allerede nu, nogle ideer til hvad vi kunne tænker os af arrangementer eller andet.

        – drøftet hvad et Forældreråd er

        – arrangementer

                – sommerfesten og arbejdsdag bevares,

                – nye tiltag:

                       – Forældrekaffe, hver andre måned, rullende/ første gang d. 23.                                                November 2018 kl. 14-16 med æbleskiver og kakao. (Vedtaget.)

                       – Drøftet muligheden for et forældre arrangement afholdt af forældrerådet,                          med underholdning ved børnene. (Tove bringer det ind i                                                   personalegruppen.)

 2. Tidspunkt for de kommende møder.

        – Tidspunkt: 18.30 – 20.00 rullende møde dag.

        – Jane er sekretær, står for dagsorden og referat

        – Referater ligges på Tabulex til de øvrige forældres orientering om arbejdet ind i                    forældrerådet.

3. Frugtordning

        – Anne Mette forsætter som kassere.

        – Anne Mette udarbejder en ny seddel til udlevering ved opstart i Regnbuen.

4. Orientering fra fælles bestyrelsen ved Hanne

        – fast punkt på dagsorden.

5. Orientering fra Regnbuen ved Tove

        – fast punkt på dagsorden.

6. Årskalender for forældrerådet

        – kommende punkt.

7. Evt.

Kommende punkter:

 • fødselsdag folder. – ligges på tabulex. Vi udarbejder en næste gang.