Forretningsorden for Fællesbestyrelsen ved Trane Skole og Børneby

I henhold til Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen § 13 fastsætter fællesbestyrelsen for Trane Skole og Børneby hermed følgende forretningsorden:

Sammensætning og virksomhed:

Fællesbestyrelsens medlemmer er: 9 forældrerepræsentanter, 3 elevrepræsentanter (1 elev fra hver skole) og 5 medarbejderrepræsentanter (1 medarbejder fra hver matrikel) – valgt efter Folkeskolelovens §42, stk. 1. Dagtilbuddene sikres repræsentation med 1 forælder fra hvert af de 2 dagtilbud. Skolerne sikres repræsentation med 2 forældre fra hver af de 3 skoler. Specialklasserækken sikres repræsentation med 1 forælder, som har børn i specialklasserækken. For forældre valgt i dagtilbuddet er valgperioden 2 år. For forældre valgt i skolen er valgperioden 4 år, der afholdes forskudt valg hvert andet år. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager fællesbestyrelsens sekretærfunktioner, og deltager i fællesbestyrelsens møder uden stemmeret. Øvrige medlemmer har stemmeret. Ledelsesteamet kan deltage ad hoc. Eleverne må ikke deltage, når et punkt omhandler konkrete elever eller personsager. Bestyrelsen udøver udelukkende sin virksomhed i møder.

Valg af medlemmer:
Valg af elevrepræsentanter foregår jf. styrelsesvedtægten § 2 stk. 5. Valg af medarbejderrepræsentanter foregår jf. styrelsesvedtægten § 2 stk. 4. Valg af forældrerepræsentanter foregår jf. styrelsesvedtægten § 2 stk. 1. Til at forestå valg af forældrerepræsentanter til fællesbestyrelsen nedsættes der en valgbestyrelse (jf. bilag B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen: Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse).

Valg af formand og næstformand:
Valget foregår senest på første møde efter valget hvert andet år, efter fremgangsmåden beskrevet i Styrelsesvedtægten (bundet flertalsvalg, hvor hvert medlem skal afgive én stemme). Skolelederen skal sørge for mødeindkaldelse.

Møder:
Mødet – der normalt afholdes 10 gange årligt – ledes af formanden. Afbud til bestyrelsesmøde bedes meddelt formanden eller skoleleder senest 2 dage før mødedagen. Fællesbestyrelsen godkender dagsordenen før mødet påbegyndes. Punkter til dagsordenen sendes til formanden eller skoleleder 14 dage før mødet. Det tilstræbes, at dagsordenen sendes ud 7 dage før mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig i henhold til vedtægtens § 8, hvis et flertal af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan under mødet optage nye dagsordenpunkter til behandling, hvis samtlige tilstedeværende, der samtidig skal udgøre mindst halvdelen af samtlige medlemmer, ønsker det.

Der føres et referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres det for hvert møde, hvilke personer, der ikke har været til stede. Referatet godkendes på det efterfølgende møde, og offentliggøres på skolens hjemmeside, når det er godkendt.
Hvis et medlem ønsker at tilføje referatet en mindretalsudtalelse, jf. § 11, stk. 2, skal dette dikteres til sekretæren inden mødets afslutning.
Indkaldelse af eksterne mødedeltagere: Hvis formanden, skolelederen eller andre medlemmer ønsker indbudt mødedeltagere, der ikke er medlem af skolebestyrelsen, (jf. §4 stk. 2), skal dette skrives på dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen gør indsigelse mod ønsket, skal dette ske efter dagsordenen er modtaget og senest 2 dage før mødedagen. Indsigelse fra et flertal af bestyrelsens medlemmer betyder, at den indbudte ikke kan deltage i mødet. Dagsorden udfærdiges af formanden i samarbejde med skolelederen.

Møder med forældrekredsen:
Fællesbestyrelsen er repræsenteret ved forældremøderne først i skoleåret. Fællesbestyrelsen udsender en årsberetning hvert år til alle forældre om Trane Skole og Børneby. Der er både mulighed for mundtlig og skriftlig orientering.
Ændring af forretningsorden: Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen, hvis et flertal af samtlige stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende ordinære møder stemmer herfor.

Godkendt på bestyrelsesmødet i oktober 2018.

 

Læs Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen