Velkommen til Regnbuen.

Børnehaven Regnbuen
Horne
Tlf.: 75 26 03 63 / Mobil: 40260353

Åbningstider:
mandag-fredag: 06.15 – 16.45

Dagligleder: Tove Holm Andersen
Mail: toha@varde.dk

 

Velkommen

Regnbuen har eksisteret siden 1989 og er et aldersintegreret dagtilbud i Varde kommune til børn i alderen  0-6 år.

Dagtilbuddet er funktionsopdelt med 3 børnegrupper.

Vi har pt. 36 børn, der er fordelt i tre grupper:

  • Mariehønegruppen
  • Sommerfuglegruppen
  • Tusindbensgruppen

Mariehønegruppen er for de 0-2 årige børn.

Sommerfuglegruppen og Tusindbengruppen er bleandet årgange for de 3-5 årige børn. Desuden samler vi førskolebørnene en gang om ugen i gruppetiden.

Mariehønegruppen har en afdeling for sig selv. Denne afdeling består af et grupperum, et lille køkken/alrum, et badeværelse, et barnevognsrum samt en garderobe.

Regnbuens resterne lokaler er funktionsopdelt og vi har følgende funktionsrum:

  • Værkstedet
  • Legerummet
  • Køkken/Alrummet
  • Sanserummet
  • Stuen på 1.sal
  • Sanse/Multi – rummet

De 2 Børnehavegrupper er på skift i de respektive funktionsrum. Grupperne er i to funktionsrum 3 måneder af gangen. Derudover har vi legepladsen lige rundt om hele dagtilbuddet samt Vikinglunden med skov og sø kun et stenkast fra os.

 

Værdier, kerneydelser og pædagogiske læreplaner

Regnbuen arbejder efter mål og børnesyn formuleret i Dagtilbudsloven og ud fra Varde Kommunes Dagtilbudspolitik. Derudover arbejder vi ud fra et sæt overordnede værdier og kerneydelser, som sammen med vores pædagogiske læreplaner revideres løbende og godkendes af Fællesbestyrelsen hvert andet år.

 

Samarbejdet med dagplejen.

Ved overgangen fra dagpleje til børnehave kommer dagplejen på besøg i børnehaven sammen med jeres barn mindst en gang op til børnehavestart. Som forældre er I også meget velkomne til at besøge børnehaven op til starten. Ved dagplejens besøg får jeres barn mulighed for at opleve hverdagen i børnehaven og hilse på sine nye gruppe-kammerater og voksne. Informationer omkring barnet udveksles på et forbesøg mellem forældre og børnehave, med mindre der er særlig grund til andet. Derudover er dagplejen altid velkommen til at besøge børnehaven og lege både inde og på legepladsen.

 

Dagligdagen.

06.15-08.00:
Vi lægger vægt på en stille og hyggelig morgen, som starter i Mariehønegruppen. Efterhånden som børn og voksne møder ind, åbner vi op i resten af huset. Det er muligt for børnene at spise morgenmad frem til kl. 8.00.

08.00-9.30:
Mulighed for aktiviteter/leg på tværs af grupperne. Ofte er der børn, der bager til frugttid og sultne børn må  tager en mad fra madkassen fra kl. 8.00.

9.30-12.00:
Vi går i grupper. I gruppetiden arbejder vi med vores læreplanstema, holder fødselsdage, laver legeværksteder, tager på tur osv. Vi spiser også vores madpakker sammen i gruppetiden.

12.00-14.00:
Når vi er færdige med gruppetid og frokost, går vi på legepladsen. De mindste børn puttes og sover til middag.

14.00-15.00:
Om eftermiddagen serveres der frugt. I sommerperioden foregår det ofte på legepladsen.

14.00-16.45:
Efter frugt leger børnene på tværs af grupperne, enten på legepladsen eller indenfor, indtil afhentning. Inden man går hjem, hjælper man med at rydde legesagerne op.

Både når barnet møder i Regnbuen og når barnet afhentes, er det vigtigt, at få sagt goddag/farvel til en voksen. Af hensyn til alle børn og forældre vil vi gerne have, at I som udgangspunkt tager barnet med hjem, når I kommer for at hente det. Det er vigtigt, at I viser barnet, at afhentningstidspunktet er en fast aftale, og ikke noget der forhandles om. På den måde kan afhentningen blive en god oplevelse for alle børn.

 

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner

I Regnbuen arbejder vi struktureret med afsæt i de 6 læreplanstemaer, dette sker med afsæt i et årshjul, der sikrer, at alle børn mindst en gang i deres børnehaveperiode kommer til at arbejde med hvert tema. Vi arbejder med udgangspunkt i 1 aktivitetstema ad gangen i en periode på 3 måneder, hvorunder der formuleres læringsmål samt strategier for understøttelse heraf. Mål, succeskriterier og overordnede handleplaner er altid tilgængelige for interesserede, og vi hilser forældres input og feedback i læringsforløbene meget velkommen. Det er vores oplevelse, at børnenes motivation og læring øges betragteligt, jo mere der også hjemme tales om, hvad der arbejdes med i børnehaven. På tabulex skriver vi løbende om, hvad vi arbejder med og hvilke oplevelser børnene har fået. Vi henstiller hermed til, at I som forældre besøger børnenes grupperum og dagligt holder Jer informeret på tabulex.

 

Eksternt samarbejde

Regnbuen har flere samarbejdspartnere at trække på i arbejdet med at sikre alle børns trivsel og udvikling. Vi har således tilknyttet både en psykolog og en socialrådgiver, som kommer fast i huset, ligesom vi indkalder talepædagog o.lign. ved behov. Psykologen og socialrådgiverne har primært til opgave at kvalificere medarbejdernes arbejde gennem faglig sparring, men hvis I som forældre oplever problemstillinger, som kan være relevante at få vendt med én af disse faggrupper, er I velkomne til at henvende jer, så vi kan videreformidle en kontakt.

 

Generelle informationer.

Indkøring.

Når barnet starter i Regnbuen er det vigtigt med en indkøringsperiode, som starter den dato hvorfra barnet har pladsen. Besøg må meget gerne aflægges forinden.

 

Skiftetøj.
Det er jeres ansvar som forældre at holde orden i jeres barns garderobe, ligesom I skal sørge for, at der ligger skiftetøj samt overtøj og fodtøj efter vind og vejr.
Husk: Tøj og fodtøj skal være tydeligt mærket med navn. Dette gælder i øvrigt også madkasse og drikkedunk.

 

Når I henter jeres barn, skal sko og tøj sættes på barnets garderobeplads.
Af hensyn til børnenes sikkerhed:
– Må skiftetøj/sko ikke opbevares i plasticposer.
– Må barnet ikke have halstørklæde med.
– Må barnet ikke have tøj med lange snore i
Som institution forventer vi, at børnene har noget tøj på i børnehaven, som kan tåle at blive benyttet både inde og ude. Tøj og fodtøj til pænt brug bør blive hjemme.

 

Hjemmebesøg.
Hvis I har lyst til at invitere os hjem, vil vi meget gerne komme på besøg 1 gang i løbet af børnehavetiden, fx i forbindelse med barnets fødselsdag.

 

Fødselsdag.
Der bliver holdt fødselsdag for barnet gruppevis. Når dagen fejres i Regnbuen bager vi en kagemand/kone af bolledej som barnet lægger glasur på eller udformer en af frugt eller grønsager. Dette vælger barnet. Der må ikke medbringes noget til uddeling i Regnbuen. Vi laver sammen en lille gave til fødselsdagsbarnet.

 

Fredage er ”fredede” i forhold til aftaler og ture ud af huset. Vi har prioriteret personale-ressourcerne således, at der er bedre mulighed herfor de 4 første hverdage.

 

Frugt.
Vi får frugt og brød hver dag. Betaling for dette opkræves af forældrerådet, som er ansvarlig for ordningen.

 

Telefon- og adresseændringer.
Det er VIGTIGT at I meddeler, hvis der ændres på adresse og telefon – både privat og på arbejdspladsen.

 

Foto, facebook og video-optagelser.
Foto, facebook og video-optagelser af jeres barn bruges ikke offentlig, ex. hjemmesiden, medmindre I har givet tilladelse hertil. Hvilket I får mulighed for at tage stilling til ved opstart.

 

Kørselstilladelse.
Vi bruger offentlige transportmidler eller lejer en bus, når vi tager på tur.

 

Informationer.

Informationer om hverdagen findes på tabulex.

 

Biblioteksbøger.
Der er i Regnbuen mulighed for at låne biblioteksbøger.  Bøgerne forefindes i værkstedet.

 

Sygdom.
Syge børn modtages ikke i Regnbuen, dels af hensyn til barnet selv, dels af hensyn til smittefaren over for andre børn og personalet.
Børn, der er så sløje, at de ikke kan følge dagens aktiviteter – ude som inde, må ligeledes holdes hjemme.
I bedes give besked om sygdommens art – er det en smitsom sygdom giver personalet besked til de andre forældre i form af et generelt opslag.
Generelt om forholdsregler ved smitsomme sygdomme – se sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk

Hvis barnet efter en sygdomsperiode skal have medicin ex. penicillin, tilrådes det at kontakte lægen m.h.p at få doseringen planlagt således, at barnet kan få medicinen i hjemmet, idet der kun undtagelsesvis må medbringes medicin i Regnbuen. Modsat kroniske lidelser, hvor det er vores ansvar at barnet får den medicin, som vi har fået udleveret af jer og dermed fået vejledning om.
Fravær bedes meddelt Regnbuen senest kl. 9.30, uanset om det er sygdom eller fridag. Prøv så vidt muligt at undgå at ringe til Regnbuen mellem 9.30 og 12.00, da alle voksne i dette tidsrum har gruppetid sammen med børnene.

Solcreme.
Børnene skal være smurt ind når de kommer i Regnbuen. Derudover smøres børnene ind i solcreme inden vi går på legepladsen efter madpakke. Solcreme indkøbes af Regnbuen.

 

Faste nødpasningsdage.
Regnbuen har lukket på alle helligdage, den 23., 24. og den 31. december, hverdagene mellem jul og nytår, 3 dage før påske samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Der etableres nødpasning i én aldersintegreret daginstitution i Varde kommune, dog undtagen den 24. og 31. december hvor der ikke er nødpasning.
Grundlovsdag lukkes kl. 12.00.
I ugerne 29 og 30 har dagtilbuddene fælles feriepasning. Pasningen går på skift mellem institutionerne hvert år. I skal selv forestå transporten frem og tilbage. Der vil typisk følge personale med fra dagtilbuddet til den fælles feriepasning, så børnene har mindst én kendt voksen med.
Op mod ferier vil I blive bedt om at melde jeres eventuelle pasningsbehov ud. Det er vigtigt for vores planlægning, at I melder jeres pasningsbehov ud så præcist som muligt, så vi undgår at spilde gode personaleressourcer i perioder, hvor der reelt ikke er behov for det. Vi vil gerne bruge vores timer sammen med jeres børn.