I 2004 vedtog folketinget, at der skulle laves pædagogiske læreplaner i landets daginstitutioner.

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Den skal beskrive, hvordan vi giver rum for leg, læring og udvikling.

Man skal, i de enkelte institutioner, beskrive mål for børnenes læring i forhold til de 3 aktivitetstemaer og 4 læringstemaer:

 

Aktivitetstemaer:

• Krop og bevægelse
• Natur
• Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

Læringstemaer:

  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Naturfænomener
  • Alsidige og personlig udvikling

 

I vores 2 dagtilbud arbejder vi struktureret med afsæt i de 7 temaer, dette sker med afsæt i et årshjul, der sikrer, at alle børn mindst en gang i deres børnehaveperiode kommer til at arbejde med hvert tema. Vi arbejder med udgangspunkt i 1 aktivitetstema ad gangen i en periode på 3 måneder, hvorunder der formuleres læringsmål samt strategier for understøttelse heraf. Succeskriterier og overordnede handleplaner er altid tilgængelige for interesserede, og vi hilser forældres input og feedback i læringsforløbene meget velkommen. Det er vores oplevelse, at børnenes motivation og læring øges betragteligt, jo mere der også hjemme tales om, hvad der arbejdes med i børnehaven. På Tabulex skriver vi løbende om, hvad vi arbejder med og hvilke oplevelser børnene har fået. Vi henstiller hermed til, at I som forældre besøger børnenes grupperum og dagligt holder Jer informeret på Tabulex.

 

 

Sociale kompetencer

Det er værdifuldt at:
– Være en del af det forpligtende fællesskab.
– At kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge.

Intentioner / derfor vil vi:
• Styrke et psykisk og fysisk udviklende børnemiljø.
• Give mulighed for at udbygge venskaber.
• Være anerkendende.
• Arbejde bevidst med at se ressourcerne i forskellighed.
Handlinger:
• Være opmærksomme på alle børns sociale relationer.
• Målrettet igangsætte lege/legeværksteder/aktiviteter mhp. udvikling af fællesskaber og modvirke eksklusion.
• Give børn tid og rum til fri leg for derigennem at udvikle nye venskaber.
• Gennemføre det lokale KOMPAS projekt med særligt fokus på forældresamarbejdet, herunder uddannelse af alle fastansatte pædagoger i ICDP.
• Bruge inklusionstovholderen bl.a. til løbende sparring og gør brug af hendes ideer i det daglige arbejde.
• I gruppetid vil vi spørge om: Hvem er her i dag?
• Italesætte forskelle positivt, være rollemodeller og selv vise vej.
• Hjælpe barnet med at finde legekammerater.
• Være opmærksomme på, at alle børn bliver set, hørt og taget alvorligt, så de føler sig værdsat.
• Bruge anerkendende kommunikation.
• Anvende de fysiske rammer i Trinbrættet til at underbygge relationsarbejdet, bl.a. ved bevidst guide børnene i at fordele sig, så de møder forskellige børn.
• Gøre forældrene opmærksomme på deres rolle, samt løbende fortælle om, hvem deres børn leger med/kunne være gode med mhp. etableringen af private legeaftaler.

Succeskriterier / tegn på et godt resultat:
At børnene fortrinsvis:
• Kan lide at gå i børnehave.
• Har venner.
• Er en del af et forpligtende fællesskab.
• Udvikler sociale kompetencer.
• Udvikler øget selvværd.
• Anerkender og respekterer egne og andres grænser.
• Trives og er trygge ved at være i børnehaven.
• Ser fordele i hinandens forskellighed.
• At vi fortsat bruger de redskaber, vi får fx i inklusionsværkstederne.
• At de beskrevne mål for inklusionsværkstederne opnås, og at børnene fx selv vælger at blive i relationerne.

Dokumentation:
• Barnets udtryk.
• Fotos.
• Diasshow.
• Dagbog.
• Barnets bog.

Feedback / hvordan vil vi måle ?:
• Tilbagemeldinger fra forældre.
• At vi som personale kan se, at barnet har udviklet sig.
• Tilbagemeldinger fra SFO / skole.
• Tilbagemeldinger fra kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
• Kvartalsmæssig kortlægning.

Revideret november 2013.

 

Krop og bevægelse

Det er værdifuldt at:
• Føle glæde ved egen krop og bevægelse.
• At have en god fornemmelse for egen krop, for både at kunne udfordre og udvikle den, og kunne mærke, om den er sund og rask.
• At have en god grundmotorik som forudsætning for anden læring.

Intentioner / derfor vil vi:
• Styrke børnenes kropsbevidsthed, bl.a. med viden om hvad kroppen hhv. næres af og svækkes af.
• Give børnene udfordringer, der giver dem kendskab til egen krop.
• Styrke børnenes motoriske udvikling.

Handlinger:
• Tilbyde et udfordrende børnemiljø, både ude (fx legeplads og natur) og inde (fx indretning, tumlerum, hallen og digitale medier, der animerer til bevægelse)
• Tilbyde aktiviteter, der også udfordrer finmotorikken, fx skære frugt, perleaktiviteter o.lign..
• Være gode rollemodeller, fx ved at deltage i leg på lige fod med børnene fx i hallen, ved kreative aktiviteter, spille fodbold osv.
• Tilrettelægge læreplansforløb med fokus på sund/usund mad, betydningen af motion, viden om kroppens opbygning osv. afhængigt af børnenes udviklingsniveau.
• Tilberede sund og varieret mad til frugt og på maddage.

Succeskriterier / tegn på et godt resultat:
At børnene:
• Giver udtryk for glæde ved at bruge kroppen
• Bruger og udfordrer kroppen
• Opnår en god grundmotorik
• Udviser forståelse for, hvad kroppen består af og har behov for, fx ved snak om madpakkens indhold.

Dokumentation:
• Fotos.
• Dagbog.
• Børns udtryk

Feedback / hvordan vil vi måle ?:
• Tilbagemeldinger fra forældre.
• At vi som personale kan se, at barnet udvikler sig.
• Tilbagemeldinger fra SFO / skole.
• Tilbagemeldinger fra kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Revideret november 2013

 

Sprog

Det er værdifuldt at:
• barnet udvikler evner til at kommunikere både kropsligt og verbalt, har en god sprogforståelse og har kendskab til skriftsproget.
Intentioner / derfor vil vi:
• Skabe et sprogstimulerende miljø.
• Styrke kommunikation
• Gøre det vi siger, og sige det vi gør.
• Hjælpe barnet med at sætte ord på følelser.
Handlinger:
• Vi kommunikerer anerkendende med både børn og voksne.
• Vi spiller med børnene.
• Vi synger, læser, siger rim og remser, spiller teater / drama og bruger dialogisk læsning.
• Vi samtaler.
• Vi støtter barnet ved at sætte ord på dets handlinger, følelser, begreber og ti, fx gennem Fri for Mobberi-materialet.
• Vi giver mulighed for at børnene kan udvide deres begrebsverden og ordforråd ved bl.a. at italesætte det, barnet er optaget af.
• Vi laver individuelle handleplaner i forbindelse med at børnene sprogtestes.
Succeskriterier / hvad er tegn på et godt resultat?:
At barnet:
• Udvikler større ordforråd.
• Rimer.
• Kan sætte ord på følelser.
• Kan italesætte egen ageren.
• Oplever færre konflikter
• Udviser mere hensigtsmæssig konfliktløsning.
• Har lettere ved at indgå i relationer.

Dokumentation:
• Dagbog.
• Fotos.
• Diasshow.
• Forældreinformation.
Feedback / hvordan vil vi måle:
• At forældre giver tilbagemeldinger.
• At personalet oplever en udvikling.
• At eksterne samarbejdspartnere giver tilbagemeldinger.
• Sprogvurderinger

Revideret november 2013

 

Barnets alsidige personlige udvikling

Det er værdifuldt:
• At have en god selvfølelse
• At have et højt selvværd

Intentioner / derfor vil vi:
• synliggøre og anerkende det enkelte barn og det kompetencer.
• Styrke det psykiske og fysiske børnemiljø.
• Støtte børnene i at indgå i forskellige fællesskaber
• Give mulighed for at udbygge venskaber.
• Være anerkendende.
• Lære børnene at respektere og give plads til hinanden og hinandens forskelligheder.

Handlinger:
• Målrettet igangsætte lege.
• Give børn tid og rum til fri leg ved der igennem at udvikle nye venskaber.
– Præsentere børnene overfor nye legerelationer fx gennem legegrupper
• I gruppetid vil vi spørge om: Hvem savner vi / er her i dag ?
• Hjælpe barnet med at finde legekammerater.
• Være gode rolle-modeller for børnene, sætte ord på, at vi kan lide dem for det de er, og også vise det nonverbalt, og ved at fremhæve og positivt hinandens forskelligheder.
• Være opmærksom på, at alle børn bliver set, hørt og taget alvorlig, så de føler sig værdsat.
• Bruge anerkendende kommunikation.
• Generel bevidsthed om anvendelse af de fysiske rammer i Trinbrættet.

Succeskriterier / hvad er tegn på et godt resultat?:
At børnene:
• oplever større kendskab til sig selv
• udvikler alsidige kompetencer
• udvikler øget selvværd.
• anerkender og respekterer egne og andres grænser.
• trives og er trygge ved at være i børnehaven
• anerkender hinandens forskellighed.

Dokumentation:
• Fotos.
• Diasshow.
• Dagbog.
• Barnets bog.

Feedback / hvordan vil vi måle ?:
• Tilbagemeldinger fra forældre.
• At vi som personale kan se, at barnet har udviklet sig.
• Tilbagemeldinger fra SFO / skole.
• Tilbagemeldinger fra kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Revideret november 2013

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Det er værdifuldt at:
• Barnet får adgang til forskellige kulturelle udtryksformer.
• Barnet oplever traditioner.
• Give barnet indsigt i andre kulturer.

Intentioner / derfor vil vi:
• Give børnene medindflydelse på det
fysiske børnemiljø, f.eks. hvor vil de lege ?
psykiske børnemiljø, f.eks. hvem de vil lege med ?
• æstetiske børnemiljø, f.eks udsmykning af børnehaven.
• Udtrykke os gennem bevægelse.
• Være engagerede voksne.
• Give børnene mulighed for at bruge kreativiteten og fantasien.
• Holde traditioner i hævd året rundt.
• Give børnene kendskab til andre kulturer.

Handlinger:
• Spille musik og teater.
• Læse, fortælle og se billeder fra andre kulturer sammen med børnene.
• Synge og give børnene adgang til instrumenter.
• Give mulighed for at danse til musik.
• Skabe rammerne, så der er mulighed for at bruge fantasien.
• Holde påske- og julefrokost.
• Fejre jul og fastelavn.
• Fejre fødselsdage.
• Holde fest, når lejlighed sig byder.
• Projekter kunne f.eks. være mad og udtryksformer fra andre kulturer.

Succeskriterier / hvad er tegn på et godt resultat ?:
At børnene:
• bruger de materialer, der er til rådighed.
• selv tager initiativ til f.eks. at optræde.
• bruger fantasien.
• udviser kendskab til egen og andre kulturer.

Dokumentation:
• Fotos.
• Diasshow.
• Dagbog.
• Produkter ( jule-, påsketing m.m.)
• Månedsplan.
• Tegnemappe.
• Hjemmeside.

Evaluering:
1 gang årligt ultimo på året på pædagogmøde og bestyrelsesmøde.

Feedback / hvordan vil vi måle ?:
• At der sker en afspejling i børnenes frie leg.
• At børnene interesserer sig for og er til dels bevidste om traditioner.
• At børnene bruger forskellige udtryksformer.

Godkendt på forældrebestyrelsesmøde den 07.02.2011.

 

Natur og naturfænomener

Det er værdifuldt at:
børn udvikler :
• respekt,
• forståelse for og
• får mulighed for at opleve glæden ved at opholde sig i naturen.

Intentioner / derfor vil vi:
• Styrke det fysiske, psykiske og sociale børnemiljø.
• Give børnene kendskab til naturen.
• Gøre børnene nysgerrige omkring naturen.
• Gøre børnene bevidste om, hvordan man færdes i og behandler naturen.
• Bruge naturen som legeplads.

Handlinger.
• Benytte naturen.
• Tale om/ undersøge/ eksperimentere med de ting vi oplever i naturen i børnehøjde.
• Udfordre og skabe rammerne så børnene kan bruge alle sanser.
• Synliggøre årets gang.
• Samle og anvende naturens materiale.
• Spise madpakker i naturen og lære at rydde op efter sig.
• Udforske dyrelivet / plantelivet i naturen og behandle disse med respekt.
• Motorisk udfordring ved bl.a at løbe, trille, benytte naturens ”forhindringsbaner”, bygge huler som supplement til Trinbrættets fysiske børnemiljø.
• Gir mulighed for fri leg.

Succeskriterier / hvad er tegn på et godt resultat ?:
At børnene:
• kan lide at opholde sig i naturen
• bruger naturen.
• får større kendskab og udvidet begrebsverden.

Dokumentation:
• Fotos.
• Diasshow.
• Udstillinger og produkter.
• Dagbog.
• Børns fortællinger.
• Hjemmeside.

Feedback / hvordan vil vi måle ?:
• Feedback fra forældre og børn.
• At barnet udviser øget viden om naturen.
• At barnet udviser bevidsthed om, hvordan vi agerer i naturen.
• At børnene indbyrdes snakker om naturen.

Godkendt på forældrebestyrelsesmøde den 07.02.2011.